دانلود فایل مرکز علمی و پژوهشی

Submitted by webadmin on چ., 08/17/2016 - 23:52

 این فایل شامل : سایت پلان مرکز علمی ( به همراه محوطه سازی و جانمایی پارکینگ روباز ) این مرکز علمی تشکیل شده از دو کاربری کتابخانه و موزه است که فایل های کتابخانه شامل : پلان مبلمان طبقات در3 طبقه، چهار نما و 2 برش است و فایل موزه شامل : پلان مبلمان طبقات در4 طبقه، چهار نما و 2 برش می باشد  

حجم ( 3d) این مرکز علمی در اتوکد ترسیم شده و4 رندر از حجم مرکز علمی گرفته شده و به صورت تصویر در اختیار کاربران قرار گرفته 

دانلود معماری طراحی نقشه های معماری ساختمان کتابخانه

Submitted by webadmin on چ., 07/15/2015 - 23:57

ساختمان کتابخانه

فایلDWG شامل نقشه های پلان مبلمان طبقات و سه بعدی کتابخانه

و تصاویر رندرشده حجم خارجی و معماری داخلی آن

و دوشیت بندی