نقشه المپیک استخر شنا (سایت پلان ، پلان زیرزمین ، همکف ،اول ، پلان پارکینگ طبقاتی ، نماهاو مقاطع )

Submitted by webadmin on پ., 12/05/2013 - 11:20

فایل المپیک استخر شنا که این فایل شامل :سایت پلان ، پلان زیرزمین ، همکف ،اول ، پلان پارکینگ طبقاتی درچهارسطح ،  چهارنما و سه برش می باشد