دانلود فایل مجتمع تجاری

Submitted by webadmin on س., 08/23/2016 - 22:34

فایل مجتمع تجاری شامل : شیت بندی فایل ، سایت پلان ، پلان بام ، پلان مبلمان طبقات ، دو برش و یک برش مشخص کننده شرایط همساز با اقلیم ساختمان ، نماها و 4 تصویر رندر گرفته شده از حجم

دانلود معماری طراحی نقشه های معماری ساختمان کتابخانه

Submitted by webadmin on چ., 07/15/2015 - 23:57

ساختمان کتابخانه

فایلDWG شامل نقشه های پلان مبلمان طبقات و سه بعدی کتابخانه

و تصاویر رندرشده حجم خارجی و معماری داخلی آن

و دوشیت بندی